BŁĘDNE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Janis definiuje w tym zakresie siedem głównych symptomów, między innymi ogólną niemożność jasnego określenia celów, rozważenia innych działań lub stworzenia planów awaryjnych.Rezultatem są słabe lub katastrofalne decyzje. Model Janisa zyskał pewne poparcie w niektórych badaniach opisowych. Opracowanie Tetlocka jest prawdopodobnie najbardziej szczegółowe. Zawiera analizę wszyst­kich takich historycznych przykładów przytoczonych przez Janisa oraz kilka nowszych amerykańskich przykładów …

MYŚLENIE GRUPOWE

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Termin „myślenie grupowe” został wprowadzony przez Irvinga Janisa w celu opisu sposobu myślenia, który ludzie przyjmują, kiedy są głęboko zaangażowani w spójnągrupę i kiedy ich dążenie do jednomyślności staje się silniejsze niż motywacje do realistycznej oceny alternatywnych sposobów działania.Po przeczytaniu opisów dramatycznych posunięć administracji Kenne­dyego z 1961 roku, mających na celu poparcie inwazji na Kubę, a tym samym …

POLARYZACJA GRUPOWA

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Chociaż rozgłos wokół pracy Stonera dotyczył głównie procesu prze­sunięcia ryzyka, zaobserwował on także zmianę opartą na rozwadze w oko­licznościach, w których decyzja grupowa niosła ze sobą mniejsze ryzyko niż przeciętna wyprowadzona z wcześniejszych indywidualnych decyzji członków.Kierując się tymi obserwacjami, Serge Moscovici i jego współpracow­nicy pod koniec lat sześćdziesiątych doszli do wniosku, że w rzeczywistości grupa …

PRZESUNIĘCIE RYZYKA

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

W 1961 roku James Stoner sprzeciwił się ogólnie przyjętemu w owym czasie przekonaniu, że grupy mają skłonność do podejmowania decyzji bardziej konserwatywnych od podjętych wcześniej przez zaangażowane w sprawę jednostki. Zaobserwował, że grupy zazwyczaj podejmują decyzje bardziej ryzykowne. Zadziwiło to wielu psychologów i zaniepokoiło kilku ówczesnych obserwatorów politycznych, którzy dostrzegli możli wość eska­lacji zimnej wojny …

WAŻNY I WYMAGAJĄCY ELEMENT

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Ważnym i wymagającym uwagi aspektem jest to, jak dalece możemy generalizować przypuszczalne zalety niektórych metod alternatywnych. Pavitt stwierdził nawet, że dowody są tak znikome, że nie istnieje „żadna podstawa, na której moglibyśmy się oprzeć, rekomendując praktykom wykorzystanie formalnych procedur dyskusyjnych do kierowania prawdzi­wymi grupami w trakcie podejmowania decyzji”, chociaż przyznaje także, iż „grupy wykorzystujące formalne …

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY SYSTEM?

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Nie ma czegoś takiego jak najlepszy system; różne okoliczności wyma­gają zastosowania różnych metod. Jeśli podczas wykładu spod drzwi zaczy­na wydobywać się dym, to przyjmę autokratyczną rolę przywódczą i zwol­nię grupę. Nie jest to odpowiednia chwila na demokratyczne dyskusje, a ja czytałem pracę Łatanego . Przeprowadzono wiele badań porównujących różne metody, jednak należy się wystrzegać nadmiernego uogólniania. …

ZACHĘCANIE DO INNOWACJI W GRUPIE

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Michael West i współpracownicy przeprowadzili wiele badań nad czynnikami, które stymulowały pojawienie się innowacji w grupie. West zaproponował teorię czterech takich czynników, na które składały się: wizj a, bezpieczeństwo uczestnictwa, klimat doskonałości i wsparcie dla innowacji. Wizja grupowa musi być „w sposób oczywisty zrozumiała, podzielana przez wszystkich i osiągnięta na drodze pertraktacji”. Nie może zostać narzuco­na …

TECHNIKA GRUPOWA

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Nominalna technika grupowa (ang. Nominał Group Technique — NGT) to sposób takiego zorganizowania grupy, aby zminimalizować problem statusu lub ograniczyć hamulce pochodzące od niektórych członków grupy. W idealnej sytuacji grupa korzysta z pomocy osoby z zewnątrz, aby przejść przez proces, na który składają się trzy główne etapy: indywidualna praca nad stworzeniem pomysłów, dyskusja nad możliwymi …

ALTERNATYWY DLA GRUP

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Grupy mogą wybierać spośród wielu sposobów podejścia do problemu i podejmowania decyzji. O niektórych z nich, na przykład o burzy mózgów, mówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Ogólnie mówiąc, istnieją dwie główne strategie, za pomocą których grupy mogą zrewidować swoje dzia­łanie: przyjęcie nowych sposobów działania lub zmiana reguł podejmowa­nia decyzji.Nie sposób omówić wszystkich możliwych sugestii odnośnie do …

JEDNO Z OSTATNICH BADAŃ

  Posted in Struktura i komunikacja on

  by admin

Jedno z ostatnich takich badań, wykonane na dużej międzynarodowej próbie, nie potwierdziło zwyczajowych konkluzjiló. Zazwyczaj zwiększanie trudności zadania prowadzi do zwiększania wydajności aż do kresu możliwości danej osoby i wówczas relacja ulega stabilizacji. Tym razem tak się nie stało i badacze rozważają różne przyczyny tego stanu rzeczy: to, że jednostki poświęciły się wielu celom, a …